Plants > 2008-01-06 18-01-58.jpg
At Lake St Clair, Tasmania